Przedmiotem zamówienia w ramach umowy o dofinansowanie nr 28/2018 jest „Opracowanie modyfikatora mieszanki mineralno-asfaltowej na bazie sadzy popirolitycznej”.


naglowek 01 - zapytanie

tarpol_logo01

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
TARPOL sp. z o.o.
85-231 Bydgoszcz ul. Królowej Jadwigi 4a/4
Tel./fax +48 52 321 16 01
mail: biuro@tarpol.org
GRANTOBIORCA
Nr Umowy 27/2018

Bydgoszcz, 31.10.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W celu dokonania wydatków w ramach VOUCHERA BADAWCZEGO na realizację przedsięwzięcia, Grantobiorca tj. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TARPOL Sp. z o.o.jako Zamawiający przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie oferentów zgodnie z zasadą konkurencyjności

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej  na realizację przedsięwzięcia  pn.„Opracowanie modyfikatora mieszanki mineralno-asfaltowej na bazie sadzy popirolitycznej”współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia w ramach umowy o dofinansowanie nr 28/2018 jest „Opracowanie modyfikatora mieszanki mineralno-asfaltowej na bazie sadzy popirolitycznej”.

CPV 73 100 000-3 „Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe”.

Zakres i sposób wykonania zamówienia a także wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały szczegółowo ujęte w opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

II. MIEJSCE i  TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Miejsce: teren województwa Kujawsko-Pomorskiego

Termin realizacji zadania: trzy miesiące od daty emisji niniejszego ogłoszenia.

 

III. WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  1. O zamówienie mogą ubiegać się wszyscy wykonawcy- JEDNOSTKI NAUKOWE, którzy spełniają następujące warunki:
   1. Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań. Ocena spełnienia ww. warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
   2. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej w zapytaniu ofertowym, jeżeli ustawy lub inne akty prawne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań. Ocena spełnienia ww. warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
   3. Posiadają doświadczenia w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia. Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań. Ocena spełnienia ww. warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy .
   4. Jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia. Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań. Ocena spełnienia ww. warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
   5. Nie istnieje powiązanie kapitałowe ani osobowe pomiędzy zamawiającym a oferentem zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

IV. OPIS CENY W OFERCIE

Oferowana cena brutto obejmuje cenę netto oraz obowiązujący podatek VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 groszy pomniejsza się, a końcówki 0,5 groszy i wyżej zaokrągla się do 1 grosza. Cena musi być podana cyfrowo i słownie. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski. Cena musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny i musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia w tym m.in. koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia i jego dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Oferowana cena nie może przekroczyć 100 tysięcy złotych.

 

V. KRYTERIA OCENY OFERT:

Zamawiający dokona ostatecznego wyboru Wykonawcy na podstawie analizy ofert pod kątem formalnym, merytorycznym i cenowym.

Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę Wykonawcy, która spełnia wszystkie wymogi niniejszego Zapytania i będzie najniższą zaoferowaną ceną za realizację zadania.

W przypadku podania przez dwóch lub więcej Oferentów takiej samej ceny, Zamawiający wezwie tych Oferentów do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego dodatkowych ofert cenowych. Oferenci składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zadeklarowane w złożonych pierwotnie ofertach.

 

VI. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferta to wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) wraz z załącznikami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia, podpisany przez osobę upoważnioną wraz z notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy.

Oferta powinna zostać złożona w języku polskim w formie papierowejdo dnia 14 listopada 2018 r. do godziny 14:00w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie na adres:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  TARPOL, 85-231  Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi 4A/4

z dopiskiem „Voucher modyfikatora mieszanki na bazie sadzy”. Nie otwierać przed godziną 14,30 dnia 14 listopada 2018r.”

O terminie złożenia decyduje data wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

 

VII.PYTANIA, WYJAŚNIENIE I UZUPEŁNIENIE OFERT

 1. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego lub załączników. Pytania Wykonawców powinny być przesłane drogą elektroniczne na adres:biuro@tarpol.org
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może oczekiwać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, oraz ich uzupełnienia.
 3. W przypadku gdy Oferent złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń, gdy dokumenty są nieczytelne lub w ofercie są inne błędy Zamawiający wyznaczy Oferentowi odpowiedni termin na uzupełnienie oferty ze wskazaniem jej braków informując jednocześnie, że nie usunięcie braków w wyznaczonym terminie będzie skutkowało nieuwzględnieniem oferty w części dotkniętej wadą lub też odrzuceniem oferty jeżeli taki skutek powoduje wada oferty. Zamawiający nie ma obowiązku wzywania Oferenta do uzupełnienia braków dokumentów, oświadczeń jeżeli mimo ich złożenia oferta podlegałaby odrzuceniu.

 

VIII. INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY, TERMINIE I MIEJSCU PODPISANIA UMOWY:

 1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub brak którejkolwiek z wymaganych informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu niż wskazane w niniejszym zaproszeniu.
 2. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, a także oferty których braki zostały usunięte.
 3. Informacja o wyborze Wykonawcy, miejscu, terminie podpisania umowy zostanie przekazana osobiście, lub e-mail lub pocztą tradycyjną Wykonawcy, którego ofertę wybrano. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego 14.11.2018r.o godz. 15.oo
 4. Z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana, będzie podpisana umowa w miejscu i na warunkach określonych przez Zamawiającego (wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).
 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego zamówienia.

 

IX UWAGI KOŃCOWE

 1. Zamówienie, będące przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego, udzielane jest z wyłączeniem obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na podstawie art. 4 ust 8 tejże Ustawy.
 2. W odniesieniu do niniejszej procedury zastosowanie mają :
  1. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;
  2. Regulamin udzielania zamówień, dla których nie jest wymagane stosowanie przepisów ustawy PZP, Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu;
 3. Wykonawcy nie są uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi i niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku z niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z tytułuponiesionych przez nich kosztów przygotowania oferty lub ewentualnych szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia przez nich od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy przez Zamawiającego.

 

Załączniki:

 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty;
 • Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia;
 • Załącznik nr 3 – Umowa;
 • Załącznik nr 4 – Oświadczenia

 

Za Grantobircę:

Zbigniew Lizoń – Prezes Zarządu

stopka zapytanie

Categories: Zapytania Ofertowe