KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej: Rozporządzenie) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TARPOL Sp. z o. o. informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TARPOL Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy ul. Królowej Jadwigi 4A/4.

2. Podanie danych jest dobrowolne, a czasami niezbędne w celu wykonania czynności przed zawarciem umowy, w celu jej zawarcia, a następnie realizacji umowy, a także w celu realizacji wszelkich obowiązków wynikających ze współpracy stron.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy lub świadczenia przez P.W. TARPOL Sp. z o. o. usług objętych przedmiotem działalności Spółki, na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia i zgodnie z jego treścią.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w zakresie danych zwykłych, w szczególności w zakresie: imienia i nazwiska, adresu, nr NIP, nr PESEL, nr REGON.

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą kontrahenci, podwykonawcy oraz osoby współpracujące ze Spółką.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres niezbędny do zakończenia realizacji wszelkich obowiązków stron wynikających z umowy bądź zakończenia współpracy.

7. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą bądź od kontrahentów, przedstawicieli handlowych lub dealerów. Dane mogą również pochodzić ze źródeł publicznie dostępnych.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem podjęcia lub kontynuowania współpracy oraz zawarcia i realizacji umowy. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości zawarcia lub realizacji Umowy i świadczenia usług przez P.W. TARPOL Sp. z o. o.

11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym również nie podlegają profilowaniu.