Otwarcia dokonano w siedzibie PW TARPOL, Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi 4A/4. Po upływie wymaganego terminu…


naglowek 01 - zapytanie

Bydgoszcz, 14.11.2018r. godz. 14.30

PROTOKÓŁ WYBORU OFERT

1. Tryb zamówienia:
– ZAPYTANIE OFERTOWE opublikowane przez PW TARPOL Sp. z o.o.

2. Nazwa przedmiotu zapytania ofertowego:
„Opracowanie modyfikatora mieszanki mineralno-asfaltowej na bazie sadzy
popirolitycznej” , CPV 73 300 000-5 „Projekt i realizacja badań oraz rozwój”

3. Data i godzina otwarcia ofert:
Zgodnie z działem VI. zawartym w zapytaniu ofertowym – oferta to wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) wraz z załącznikiem wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4), podpisany przez osobę uprawnioną lub
upoważnioną wraz z notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy.
Oferta powinna zostać złożona w języku polskim w formie elektronicznej (adres: biuro@tarpol.org) lub papierowej do dnia 14 listopada 2018 r. do godziny 14:00 w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie na adres: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TARPOL, 85-231 Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi 4A/4 z dopiskiem „Voucher na biogazownię. Nie otwierać przed godziną 14,30 dnia 14 listopada 2018r.” O terminie złożenia decyduje data wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

4. Komisja przetargowa w składzie:

  • Przewodniczący – Zbigniew Lizoń
  • Członek – Andrzej Matusiak
  • Członek – Yurii Sak

5. Przebieg otwarcia ofert.

Przed otwarciem ofert Przewodniczący komisji poinformował obecnych o:

  •  publikacji przetargu na stronie internetowej www.tarpol.org,
  • składzie komisji przetargowej,
  • kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania , która wynosi: 100 000,00 zł.
  • ilości złożonych ofert
  • oraz o warunkach formalnych jakie musi spełnić oferent

Otwarcia dokonano w siedzibie PW TARPOL, Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi 4A/4
Po upływie wymaganego terminu, tj 14.11.2018r. po godz.14,30 innych ofert nie złożono.
Do upływu terminu składania ofert tj. do 14 listopada 2018 roku do godz.14:30 złożono
następujące oferty:

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Cena
/netto/
Uwagi
1 Wyższa Szkoła Gospodarki
w Bydgoszczy
100.000 zł oferta przyjęta
2
3
4

6. Komisja powołana przez Zarząd PW TARPOL Sp. z o.o. stwierdza:

Z uwagi na otrzymanie jednej prawidłowej oferty wybrany został Wykonawca

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach

 

stopka zapytanie

Categories: Aktualności